Bălăușeri

Anunț (finanțări nerambursabile)

1. COMUNA BĂLĂUŞERI, cu sediul in Bălăuşeri, telefon/fax 0265-763.772, cod fiscal 4322416, reprezentată prin SAGYEBO ISTVAN, funcţia Primar, adresă de mail: balauseri@cjmures.ro Anunță acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul fiscal 2017 pentru ,,Programul de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din Comuna Balauseri pe anul 2017.”

2. Reglementări legale: Legea nr.350/2005 actualizată privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitate nonprofit de interes general, Legea 273/2006 privind finanțele publice, Legea 215/2001 al administrației publice locale, Legea nr.69/2000 legea educației și a sportului, Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea culturii, OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare al programelor și proiectelor culturale, OAN nr.130/2006 pentru sport, Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 22.03.2017, privind bugetul de venituri și cheltuieli al com Bălăușeri pe anul 2017 și ,,Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local’’.

3. Solicitanții pot fi: asociațiile înregistrate legal, constituite conform legii, care își desfășoară activitatea în com. Bălăușeri, sau înregistrate în alte județe, dacă au filiale active, legal constituite în com. Bălăușeri și dacă proiectul propus vizează activități eligibile care se vor desfășura în com. Bălăușeri respectând Regulamentul. Vor fi analizate numai propunerile de proiecte depuse în termenul stabilit prin anunțul de participare și întocmite în conformitate cu documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului prevăzută în regulamentul anterior menționat.

4. Bugetul programului: Total valoare proiect 48,000 Lei, Finanțarea asigurată de com. Bălăușeri va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului, restul de minim 10% din valoarea totală a proiectului va fi suportat de solicitant.

5. Data limită pentru depunerea ofertelor de proiecte: 06.06.2017, ora 14.00. Autoritatea finanțatoare com. Bălăușeri reduce termenul de depunere a proiectelor de la 30 de zile la 15 zile, conform art. 20, alin. 2 din Legea nr.350/2005, cu scopul accelerării procedurii de selecţie fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor persoanelor fizice și juridice, care solicită finanţare de la bugetul local al com. Bălăușeri

6. Adresa la care se depune ofertele în plic sigilat la adresa: com. Bălăușeri, sat. Bălăușeri adresa: nr.42, județul Mureș, cod poștal: 547100,

7. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 07.06.2017-16.06.2017.

8. Documentația de solicitare a finanțării va fi întocmită conform „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local’’. și se va depune într-un singur exemplar (original) în format scris, la registratura.

9. Documentația pentru elaborarea,prezentarea proiectului, prevăzută în regulament și informații suplimentare se pot obține de pe pagina web: www.balauseri.ro

10. Decontarea cheltuielilor în limita finanțării aprobate se va efectua numai pentru activitățile realizate și cuprinse într-un raport de activitate cu documente justificative în copie certificat cu ștampila conform cu originalul și semnătura solicitantului.

11. Informații suplimentare pot fi obținute la numrăul de telefon 0265.763.772