Bălăușeri

Anunt post vacant: Politist local – clasa III. grad professional debutant

Politist local – clasa III. grad professional debutant

Condiţii generale:

 • candidatul îndeplineste condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, sr.365/29.05.2007.

Condiţii specifice:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • nu se solicită vechime necesară ocuparii functiei publice
 • cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel, poşta electronică, internet.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri, nr.42, judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 7 decembrie 2015 ora 10,00

Interviul va avea loc în data de 8 decembrie 2015 ora 10.00

Data până la care se pot depune dosarele: 26.11.2015

Potrivit prevederilor art. 49 din HG nr.611/2008 candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

– Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

– Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

B I B L I O G R A F I E

 1. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
 2. H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
 5. Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – cap. I, II si III;
 6. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
 7. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările şi completările ulterioare;