Bălăușeri

Post vacant – Casier

Prin prezenta vă informăm cu privire la demararea procedurii de organizare şi desfăşurarea examenului de ocuparea funcţiei contractuale de CASIER din structura aparatului de specialitate al primarului.

Condiţii specifice:

 • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel, poşta electronică, internet. (atestat prin diploma ECDL)

Constituie avantaj:

 • Experientă in administratie publică
 • Permis de conducere categoria B.
 • Cunoasterea limbii maghiare, in conformitate art. 19, art. 76 alin. 2 si 3, din Legea nr. 215/2001, art. 2, art. 8 din H.G. nr. 1206/2001

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
 • Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala

Dosarul de concurs va contine:

 • Cerere
 • Curriculum vitae
 • Copie C.I / B.I
 • Diplomă de bacalaureat in original si copie
 • Cazier judiciar
 • Adeverintă medicală de la medicul de familie
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri, nr.42, judeţul Mureş,.

Proba scrisă si interviul se va desfăşura în data de 29 decembrie 2014 ora 12,00 -13.00

Data până la care se pot depune dosarele: 16.12.2014