Bălăușeri

Post vacant – inspector la biroul financiar contabil

Primăria Com. Bălăușeri anunță concurs pentru ocuparea postului de inspector la biroul financiar contabil.

Inspector clasa I , grad principal

Condiţii generale:

  • candidatul îndeplineste condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, sr.365/29.05.2007.

Condiţii specifice:

  • studii universitare economice sau juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice
  • cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel, poşta electronică, internet.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri, nr.42, judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 27 octombrie 2014 ora 10,00

Interviul va avea loc în data de 28 octombrie 2014 ora 10.00

Data până la care se pot depune dosarele: În termen de 20 zile de la data publicarii anunţului în Monitorul oficial al României, Partea III –a

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face prin dispoziţia primarului Comunei Bălăuşeri, judeţul Mureş, cu aplicarea corespunzătoare a a prevederilor TITLULUI II CAP „ SECŢIUNEA a 3 –a din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie

Inspector clasa I. grad principal – biroul financiar contabil –

  • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
  • Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala

Publicitatea se va asigura de către Consiliul local Bălăuşeri prin publicarea anunţului in Monitorul Oficial, a condiţiilor de desfăşurare, a bibliografiei, prin afişarea la sediu, si pe website-ul primăriei www.balauseri.ro cu cel puţin 20 zile înainte de data organizării concursului.