Bălăușeri

Post vacant – inspector la compartimentul agricol cadastru si urbanism

Primăria Com. Bălăușeri anunță concurs pentru ocuparea postului de inspector la compartimentul agricol cadastru si urbanism.

Inspector, clasa I, grad debutant

  • studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea inginerie geodezică, topo-geodezie şi automatizarea asigurării topogeodeziei
  • cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel, Autocad, MapSys, operare Statie Totală si GPS, -nivel de utilizator mediu, poşta electronică, internet.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri,nr.42, judeţul Mureş,.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 27 octombrie 2014 ora 10,00

Interviul va avea loc în data de 28 octombrie 2014 ora 10.00

Data până la care se pot depune dosarele : În termen de 20 zile de la data publicarii anunţului în Monitorul oficial al României, Partea III –a

Bibliografie pentru funcţia publică de execuţie:

  1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata,
  3. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr.18/1991 Legea fondului funciar, republicata
  5. Legea Nr. 169 din 1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
  6. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale legii nr.167/1997, republicata
  7. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
  8. Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, aprobată prin Legea nr. 499/2004.

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face prin dispoziţia primarului Comunei Bălăuşeri, judeţul Mureş, cu aplicarea corespunzătoare a a prevederilor TITLULUI II CAP SECŢIUNEA a 3 –a din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.