Bălăușeri

Informare privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂUŞERI
Bălăuşeri, str. Principală .42, Judeţul Mureş, Tel/Fax: 0265-763772

Nr.8038/15.12.2020.

Informare privind protecţia datelor cu caracter personal

Stimați cetăţeni!

Având in vedere noile reglementări cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi a protectiei acestor date pentru statele membre UE şi care se aplica incepând cu 25 mai 2018, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. În acest scop, găsiti in continuare elementele principale pe care considerăm că este util sa le cunoasteti pe aceasta temă, în calitatea dumneavoastră de “persoana vizată”.

Definiţii:

a) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) date cu caracter special – date privind originea etnica sau rasială, date privind opiniile politice, date privind, confesiunea religioasa sau convingerile filozofic, apartenenta la sindicate, date genetice, data biometrice, date privind sanatatea, date privind sanatatea;

c) datele genetice – date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care rezultă în urma unei analize a unei mostre de material biologic al persoanei fizice în cauză, în special a unei analize cromozomiale, a unei analize a acidului dezoxiribonucleic (ADN) sau a acidului ribonucleic (ARN) sau a unei analize a oricărui alt element ce permite obținerea unor informații echivalente;

d) datele cu caracter personal privind sănătatea – toate datele având legătură cu starea de sănătate a persoanei vizate care dezvăluie informații despre starea de sănătate fizică sau mentală trecută, prezentă sau viitoare a persoanei vizate. Acestea includ informații despre persoana fizică colectate în cadrul înscrierii acesteia la serviciile de asistență medicală sau în cadrul acordării serviciilor respective persoanei fizice în cauză, astfel cum sunt menționate în Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1); un număr, un simbol sau un semn distinctiv atribuit unei persoane fizice pentru identificarea singulară a acesteia în scopuri medicale; informații rezultate din testarea sau examinarea unei părți a corpului sau a unei substanțe corporale, inclusiv din date genetice și eșantioane de material biologic; precum și orice informații privind, de exemplu, o boală, un handicap, un risc de îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologică sau biomedicală a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora, ca de exemplu, un medic sau un alt cadru medical, un spital, un dispozitiv medical sau un test de diagnostic in vitro;

e) date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

f) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

g) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

h) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

i) operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

j) persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

k) terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

l) destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Ce inseamnă prelucrarea datelor? 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primăria Comunei Bălăuşeri va avea întotdeauna în vedere că prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenţă, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 • Date de identiticare: (nume si prenume, CNP, serie si număr act de identitate/paşaport, data naşterii, cetăţenia, semnatura)

 • Date de contact: (adresa de domiciliu, adresa de resedinţă, adresa de e-mail, telefon)

 • Date privind locul de muncă

Lista acestor date poate varia în funcţie de caracteristicile serviciilor oferite către dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activităţilor întreprinse de Primaria Comunei Bălăuşeri. Datele cu caracter personal pot fi obţinute direct de la dumneavoastră, de la terţi (imputerniciţi) sau prin interogarea de baze de date, în condiţiile legii (de exemplu baza de date a Direcţiei Pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)

În ce scopuri prelucrăm datele personale? Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. Îndeplinirea obligaţiilor legale (obligaţii de stabilire, constatare, control, încasare şi executare silită a veniturilor bugetului Primăriei Comunei Bălăuşeri, obligaţii de raportare către instituţii/organisme de stat, precum A.N.A.F., D.G.A.S.P.C.)

 2. Transmiterea către terţi contractanţi, în condiţiile legii (firme de curierat/servicii poştale, Poşta Română, arhiva externă, Trezorerie, etc.)

 3. În scopuri statistice

În anumite situaţii, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenţia umană.

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 • autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;

 • autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice internaţionale semnate de România şi care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi/sau recuperarea creanţelor fiscale;

 • autorităţilor judiciare competente, potrivit Iegii;

 • oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informaţii;

 • în alte cazuri prevăzute expres de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecţia datelor personale? Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit şi a extins sfera drepturilor persoanelor  fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Găsiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înţelegere a conţinutului juridic al acestora;

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele şi caracteristicile prelucrării acestora în relaţia  dumneavoastră cu Primăria Comunei Bălăuşeri.

 • Dreptul la rectiticare: dreptul de a obţine din partea Primăriei Comunei Bălăuşeri, fără întârzieri  nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul la ştergere:  vă puteţi exprima dreptul la ştergerea datelor din evidenţele Primăriei Comunei Bălăuşeri, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri:  persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ştergerii datelor,  atunci când Primăria Comunei Bălăuşeri nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrării,  dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea, sau apărarea unui drept în instanţă sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifică dacă interesele legitime ale Primăriei Comunei Bălăuşeri prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Primăriei Comunei Bălăuşeri transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operaţiune este fezabilă din punct de vedere al capacităţilor tehnice folosite de directia noastră.

 • Dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia  dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în  care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere scrisă către Primăria Comunei Bălăuşeri în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită  opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia dumneavoastră particulară.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Primăriei Comunei Bălăuşeri de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată,  inclusiv crearea de profiluri, şi care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o  afecteze într-o măsura semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveti posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenţia unui operator uman,  precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalităţile descrise în prezenta informare.

 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

 • Dreptul de a va adresa justitiei.

Cât timp sunt prelucrate  datele personale de catre Primăria Comunei Bălăuşeri: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteţi contribuabil al Primăriei Comunei Bălăuşeri precum si ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispoziţii legale ce reglementează arhivarea  documentelor). Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră puteţi să ne contactaţi folosind urmatoarele metode de comunicare:

pe siteul https://balauseri.ro/, sectiunea Contact

la sediul Primăriei Comunei Bălăuşeri prin completarea unei cereri in scris.

Pentru orice întrebare/reclamaţie privind protecţia datelor cu caracter personal puteţi contacta Persoana Responsabilă de Protecţia datelor cu Caracter Personal desemnată de către Primăria Comunei Bălăuşeri la nr. tel. 0771 663 616 sau e-mail: balauseri@cjmures.ro

Menţionăm că informaţiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastră, în format  actualizat, pe siteul https://balauseri.ro