Bălăușeri

Stare civilă

Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele documente:

 • Certificatul medical constatator al decesului
 • Certificatul de naștere și de căsătorie după caz
 • Actul de identitate al decedatului
 • Livretul militar sau după caz adeverință de recrutare a celui decedat
 • Fotocopia actului de identitate al declarantului

Acte necesare la dosarul de căsătorie:

 • Documente cu care se face dovada identității, în original și copie. Aceste documente sunt:
  • Pentru cetățeni români – buletin de identitate, carte de identitate/carte de identitate provizorie
  • Pentru cetățenii Uniuni Europene – documente de identitate sau pașaport emis de statul aparținător
  • Pentru apatrizi – pașaport și permis de ședere temporară/permanentă
 • Certificatul de naștere, în original și copie
 • Certificatul medical privind starea sănătății
 • Documente, în original și în copii, traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacere căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face unul din următoarele documente:
  • Certificat de despărțenie sau divorț, eliberat în perioada 1951-1960
  • Certificat de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere de căsătorie
  • Sentință de divorț rămasă definitivă și irevocabilă